Organi društva
 Organizacija društva
 Kontakt
 Natječaji
 Cjenici
 Uvjeti za priključenje
 Zahtjev za priključenje
 Ugovor o priključenju
 Analiza vode
 Opći tehnički uvjeti
 Odluke
 Pravilnici
 Dugoročni planovi
 Kratkoročni planovi
 Ostala izvješća
 Javna nabava
 Zaštita osobnih podataka
 Pravo na pristup informacijama
 Zakoni
 Galerija slika


Uvjeti za priključenje
 DOKUMENTI ZA PREUZIMANJEverzija za ispis  
 

antibiotic without insurance

amoxicillin cost without insurance

naltrexone buy online canada

buy naltrexone

lexapro and weed

lexapro and weed

where to buy abortion pill in usa

abortion pill online usa

buy naltrexone online canada

buy naltrexone 3mg blogs.recneps.net

abortion pill over the counter in usa

purchase abortion pill online website

buy abortion pill

buy cheap abortion pill

motilium

motilium onderdewatertoren.nl

dulcolax

dulcolax

melatonin

melatonin

nexium

nexium

tenormin

tenormin

abortion pill over the counter in usa

abortion pill online usa

abortion pill online usa

name of abortion pill in u westshoreprimarycare.com

can you buy naltrexone over the counter

buy naltrexone

buy sertraline 100mg online uk

buy sertraline 100mg go

lmp pregnancy calculator

pregnancy calculator by weeks teampaula.azurewebsites.net

prednisolon kol

prednisolon

naltrexone for pain

naltrexone for pain redirect

tadalafil generico costo

cialis generico

mixing weed and adderall

mixing melatonin and weed igliving.com

lexapro pregnancy reviews

lexapro pregnancy test blog.globalmamas.org

progesterone ovule

progesterone ovule website-knowledge.com

naltrexone naloxone treatment

naloxone vs naltrexone
 Preuzmite PDF dokument: Opći i tehnički uvjeti.pdf

 OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGAverzija za ispis  
 

symbicort generic date

symbicort generic brand blog.icefire.ca symbicort generico

naltrexone buy online

buy generic naltrexone online

amoxicillin without insurance

amoxicillin prescription no insurance

benadryl and pregnancy tests

benadryl and pregnancy

buy abortion pill

abortion pill online

effexor

effexor onderdewatertoren.nl

claritin

claritin secnet.co.nz

citalopram

citalopram labradoodle.nu

imodium

imodium online

periactin

periactin recursosred.es

abortion clinics in silver spring md

abortion clinics in silver spring md trailtenders.org

amitriptyline 10mg and alcohol

amitriptyline 10mg

buy abortion pill online safely

buy the abortion pill online danielharris.co.uk

sertraline buy

buy sertraline tourette-zentrum.de

the abortion pill

abortion pill

ciproxin 1000

ciproxin posologia tonydyson.co.uk

benadryl and pregnancy category

benadryl and pregnancy risks

viagra cena

viagra prodej plzen click

where can i buy an abortion pill

buy misoprostol abortion pill online click

citalopram and alcohol cravings

citalopram and alcohol

over the counter albuterol inhaler walmart

albuterol otc equivalent trailblz.com

Na temelju članka 215. Zakona o vodama i izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN, br. 153/09. i 63/11. NN 56/13), članka 295. Zakona o obveznim
odnosima (NN, br. 35/05. i 41/08.), članka 24. Zakona o zaštiti potrošača (NN, br. 79/07., 125/07., 79/09., 89/09. i 133/09.) Vodovod Lasinja d.o.o. dana 1.12.2013. godine donosi:

 

 

OPĆE I TEHNIČKE UVJETE
ISPORUKE VODNIH USLUGA

I. OPĆE ODREDBE

1. Predmet uređivanja

Članak 1.

        (1) Ovim Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)
uređuju se međusobni odnosi između javnog Isporučitelja vodnih usluga, trgovačkog društva Vodovod Lasinja d.o.o. Trg hrvatskih branitelja 1 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) i korisnika vodnih usluga na područjima na kojima Isporučitelj obavlja djelatnost javne vodoopskrbe.
       (2) Ovi Opći uvjeti sadržavaju odredbe o:
                - uvjetima priključenja na komunalne vodne građevine,
                - tehničko-tehnološkim uvjetima za ugradnju vodomjera,
                - kvaliteti opskrbe vodnim uslugama,
                - pravima i obvezama Isporučitelja i korisnika vodnih usluga,
                - mjerenju, obračunu i naplati vodnih usluga,
                - uvjetima za primjenu postupka ograničenja i obustave isporuke vodnih usluga,
                - postupanju u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga.


Članak 2.

         (1) Sustav javne vodoopskrbe sastoji se od objekata, uređaja, opreme i cijevnih vodova koji služe
za javnu opskrbu vodom (u daljnjem tekstu: javni vodoopskrbni sustav).


Članak 3.

2. Definicija osnovnih pojmova

          (1) Korisnik vodnih usluga (u daljnjem tekstu: korisnik) je svaka fizička ili pravna osoba koja je
vlasnik nekretnine i koja je s Isporučiteljom sklopila ugovor, odnosno sporazum iz članka 31. i 32 ovih Općih
uvjeta. Također, korisnik jest i smatra se da je s Isporučiteljom sklopila ugovor o isporuci vodnih usluga, i
svaka fizička ili pravna osoba koja koristi nekretninu priključenu na komunalne vodne građevine, bilo da
svoje pravo korištenja nekretnine temelji na valjanoj pravnoj osnovi (najmoprimac, pod najmoprimac,
stanar, zakupac, podzakupac, koncesionar i sl.), bilo da se bez valjane pravne osnove koristi nekretninom.
Korisnik je, u kontekstu Zakona o zaštiti potrošača, izjednačen s potrošačem.
          (2) Voda za piće u kontekstu ovih Općih uvjeta jest sva voda koja je u svojem izvornom stanju ili
nakon obrade namijenjena za piće, kuhanje, pripremu hrane ili druge potrebe kućanstva (u daljnjem
tekstu: voda).
       


         (3) Priključkom na javnu vodoopskrbnu mrežu smatra se vodoopskrbni cjevovod od spoja na
uličnoj mreži, uključujući glavni vodomjer smješten u građevini ili izvan nje, završno do spoja između
glavnog vodomjera i zapornog uređaja neposredno iza istoga (u daljnjem tekstu: vodoopskrbni
priključak).
          (4) Nekretnina je građevina odnosno svaka druga nekretnina priključena na javni vodoopskrbni
sustav na području Općine Lasinja (dalje u tekstu: nekretnina).
          (5) Zasebna cjelina u zgradi je poseban dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu
(stan, poslovni prostor, garaža i sl.) u kojoj se koristi voda.
          (6) Javna vodoopskrbna mreža je mreža vodoopskrbnih cjevovoda kojom se korisnike
opskrbljuje vodom.
          (7) Javni vodoopskrbni cjevovod ili ulični cjevovod je vodoopskrbni cjevovod u pojedinoj ulici
na koji se spaja nekretnina.
          (8) Unutarnja vodovodna instalacija su vodovi, naprave i uređaji korisnika iza glavnog
vodomjera na nekretninama koje su spojene na javni vodoopskrbni cjevovod, osim sekundarnog
vodomjera koji je u vlasništvu Isporučitelja.
          (9) Izljevno mjesto je mjesto na kojem je moguće uzimanje vode (slavina, javni zdenac, hidrant i sl.)
          (10) Glavni vodomjer je svaki vodomjer koji se nalazi u prostoriji vodomjera neposredno na
završetku spojnog voda vodoopskrbnog priključka. Može biti montiran za jednu zasebnu cjelinu u zgradi,
za cijelu zgradu ili za nekretninu. Glavni vodomjer vlasništvo je Isporučitelja.
          (11) Sekundarni vodomjer je vodomjer za zasebnu cjelinu u zgradi, ugrađen u unutarnju
vodovodnu instalaciju zgrade. Sekundarni vodomjer vlasništvo je Isporučitelja.
          (12) Interni vodomjer je vodomjer za zasebnu cjelinu u zgradi ili dio te cjeline, ugrađen unutar
ili izvan zasebne cjeline u zgradi. Interni vodomjer vlasništvo je vlasnika te zasebne cjeline u zgradi.
          (13) Zaštitnik od povrata toka vode (ZOPT) je sigurnosni uređaj ili armatura sa svrhom zaštite
javnog vodoopskrbnog sustava od onečišćenja povratnom vodom iz unutarnje vodovodne instalacije
korisnika.

 

II. POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI I OSIGURANJE UVJETA ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

1. Izdavanje suglasnosti i osiguranje uvjeta za priključenje na komunalne vodne građevine

Članak 4.

        (1) Vlasnik nekretnine dužan je priključiti svoju nekretninu na komunalne vodne građevine
sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine (dalje u tekstu: Odluka o priključenju).

Članak 5.

        (1) Vlasnik nekretnine dužan je priključiti svoju nekretninu na komunalne vodne građevine na
način propisan ovim Općim uvjetima.

Članak 6.

        (1) Postupak priključenja vlasnik nekretnine započinje podnošenjem pisanog zahtjeva za priključenje neposredno Isporučitelju.

        (2) Isporučitelj u svom rješenju odlučuje načelno može li se priključak izvesti.

Članak 7.

         (1) Isporučitelj provodi odgovarajući postupak te, ukoliko su ispunjeni Opći uvjeti i drugi uvjeti, daje suglasnost za priključenje. Suglasnost za priključenje osobito sadrži podatke o vlasniku, odnosno korisniku nekretnine, podatke o nekretnini, lokaciji priključenja i tehničkim osobinama priključka.

Članak 8.

        (1) Vlasnik nekretnine plaća cijenu stvarnih troškova i utrošenog materijala za izgradnju
priključka neposredno Isporučitelju temeljem ugovora o priključenju iz članka 34. ovih Općih uvjeta.


Članak 9.

         (1) Isporučitelj će odbiti zahtjev za priključenje nekretnine na komunalne vodne građevine
ukoliko nisu zadovoljene odredbe ovih Općih uvjeta.

 


2. Izdavanje potvrde za građenje od strane isporučitelja

Članak 10.

        (1) Potvrdom o sukladnosti (konačna suglasnost) s posebnim uvjetima priključenja potvrđuje se,
na način određen propisima o prostornom uređenju i gradnji, da je idejni projekt za ishođenje lokacijske
dozvole ili rješenje o uvjetima građenja, odnosno glavni projekt za ishođenje potvrde glavnog projekta,
građevne dozvole ili drugog akta kojim se dozvoljava gradnja (koji se izdaje prema posebnim propisima),
sukladan sa posebnim uvjetima priključenja.

Članak 11.

         (1) Isporučitelj neće izdati zatražene posebne uvjete priključenja odnosno potvrde o sukladnosti
ukoliko nisu osigurani uvjeti za priključenje nekretnine na komunalne vodne građevine uz obrazloženje i
uputu o potrebnim radnjama koje investitor mora obaviti.
        (2) Za nekretninu za koju nije izdao potvrdu o sukladnosti, Isporučitelj nije obvezan osigurati
priključenje.

 

III. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE
              VODNE GRAĐEVINE

1. Tehnički uvjeti priključenja na javnu vodoopskrbnu mrežu

1.1. Stalni i privremeni vodoopskrbni priključak

Članak 12.

         (1) Vodoopskrbni priključak može biti stalni i privremeni.
         (2) U pravilu, za svakog korisnika izvodi se stalni vodoopskrbni priključak, preko kojeg se
nekretnina, sve dok postoji, opskrbljuje vodom.
         (3) Na gradilištima novogradnje mora se, ako je to moguće, izvesti stalni vodoopskrbni priključak.
Ukoliko odvodnja budućeg objekta još nije riješena, ili zbog tehničkih razloga nije moguće izgraditi
konačnu prostoriju vodomjera, može se u prvoj fazi izvesti čvor i spojni vod vodoopskrbnog priključka u
punom profilu prema konačnoj suglasnosti Isporučitelja i postaviti privremeni vodomjer za potrebe
gradilišta. Nakon ispunjenja uvjeta za stalni priključak, u drugoj fazi, mogu se ugraditi vodomjeri prema
suglasnosti te na taj način privremeni priključak postaje stalni priključak.
         (4) Izvedba privremenog vodoopskrbnog priključka može se odobriti samo u iznimnim
slučajevima i to:
                 - kada zbog tehničkih ili pravnih razloga nije moguće na novogradnji odmah izvesti niti
                      prvu fazu stalnog priključka, - za privremene građevine.

           (5) Privremeni vodoopskrbni priključak traje onoliko dugo koliko traje privremena građevina,
odnosno, ako je riječ o gradilištu novogradnje, dok se ne steknu uvjeti za izvedbu stalnog vodoopskrbnog
priključka, nakon čega se privremeni vodoopskrbni priključak mora umrtviti. Troškove umrtvljenja
privremenog vodoopskrbnog priključka snosi investitor ili vlasnik nekretnine.
          (6) Kod izvedbe privremenih vodoopskrbnih priključaka treba se pridržavati svih tehničkih uvjeta
za izvedbu priključaka te zahtjevu za izvedbu priključka priložiti sve dokumente propisane člankom 32
stavak 2. ovih Općih uvjeta.


1.2. Spajanje na javnu vodoopskrbnu mrežu

Članak 13.

(1) Za izvedbu vodoopskrbnog priključka sklapa se Ugovor o priključenju na javni vodoopskrbni
sustav i isporuci vodnih usluga, sukladno članku 32. ovih Općih uvjeta.
(2) Nakon uplate predviđenih radova,  te reguliranja troškova sanacije
prijekopa i regulacije prometa pristupa se izvedbi vodoopskrbnog priključka.
  (3) Nakon izvedbe vodoopskrbnog priključka, isti se smatra dijelom javne vodoopskrbne mreže.


Članak 14.

(1) Vodoopskrbni priključci moraju se izvoditi po pravilu struke i na način koji će omogućiti
ekonomski racionalno održavanje, očitanje i naplatu isporučene vode. Kod projektiranja, ugovaranja i
izvedbe priključka potrebno je osobito voditi računa da je:
               - položaj vodoopskrbnog priključka u odnosu na druge komunalne instalacije, kao i
                   dužina priključka, takvi da održavanje priključka bude što jednostavnije i
                   ekonomičnije,
               - izvedeno grupiranje vodomjera na zajedničkom priključku u slučajevima kada se
                   priključuje više nekretnina, koje se nalaze jedna iza druge,
               - osigurana zaštita od povratnog toka vode ugradnjom odgovarajućeg ZOPT-a,
               - ugrađen sistem vodomjera koji osigurava jednostavnost očitanja vodomjera i naplate
                   vode, u skladu s ovim Općim uvjetima,
(2) Vodoopskrbni priključak za više stambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade ugovara se
na temelju konačne suglasnosti, vodeći računa o uvjetima navedenim u stavku 1. ovog članka.
Vodoopskrbni priključci za obiteljske kuće ugovaraju se na temelju konačne suglasnosti ukoliko ona
postoji.
(3) Vodoopskrbni priključak u pravilu se izvodi za svaku nekretninu zasebno. Na nekretninu
dolazi jedan priključak odgovarajućeg profila da zadovolji potrebe vodoopskrbe nekretnine, a u prostoriju
za smještaj glavnih vodomjera postavlja se onoliko glavnih vodomjera koliko je potrebno, ovisno o broju
objekata na nekretnini ili njihove podjele (više kuća, ili je kuća podijeljena po stanovima, katovima,
vertikalno i sl.). U iznimnim slučajevima (veličina parcele, teško poremećeni imovinsko-pravni odnosi
suvlasnika nekretnine i sl.) može se odobriti izvedba dvaju priključaka za jednu nekretninu.
  (4) Ukoliko se obje nekretnine nalaze uz ulicu kroz koju prolazi ulični cjevovod na koji se
priključuju, iznimno se dopušta izvedba zajedničkog priključka prema uvjetima koje odredi Isporučitelj.
Prostorija za smještaj glavnih vodomjera tada se locira na zajedničkoj međi ili neposredno uz nju (prema
dogovoru susjeda), u nju se postavlja jedan ili više glavnih vodomjera, ovisno o broju zasebnih cjelina u
zgradi i cijevi za svakog korisnika izlaze iz prostorije za smještaj glavnih vodomjera direktno u njegovu
nekretninu. Zahtjev za priključenje moraju podnijeti vlasnici obaju nekretnina nakon čega Isporučitelj s
istima sklapa Ugovor o priključenju na javni vodoopskrbni sustav i isporuci vodnih usluga.
        
(5) Ukoliko je parcela za koju se priključak izvodi s ulicom vezana pristupnim putom s pravom
služnosti, tada vlasnik koji priključuje nekretninu s pravom služnosti mora uz ostalu dokumentaciju
dostaviti i dokaz vlasništva poslužne nekretnine te izjavu vlasnika poslužne nekretnine da dopušta izvedbu
priključka, izradu vodomjernog okna i prolaz cijevi unutarnje vodovodne instalacije preko poslužne
nekretnine. koja je u njegovu vlasništvu. Izjava mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika. Izjava nije
potrebna ukoliko je navedeni uvjet sadržan u ugovoru o pravu služnosti. Tada investitor mora uz ostalu
dokumentaciju priložiti i ugovor o osnivanju prava služnosti prolaza.
  (6) Ukoliko priključenje traži vlasnik nekretnine koja je s ulicom po kojoj je položen
vodoopskrbni cjevovod vezana pristupnim putom, a stanje je takvo da se taj put zbog položaja nekretnina
ne može produživati, vodomjerno okno može se izvesti na početku pristupnog puta, uz ulicu po kojoj je
položen vodoopskrbni cjevovod. Vodomjerno okno tada se dimenzionira za sve parcele koje su na taj
pristupni put vezane, a nemaju riješenu vodoopskrbu i u njega se smještaju svi potrebni vodomjeri, a
cijevi od vodomjernog okna do parcela investitori polažu o svom trošku. Ukoliko je put javan, investitor
treba od odgovarajućeg nadležnog tijela (Općine Lasinja)  ishoditi suglasnost za postavu vodomjernog
okna i priložiti je s ostalom dokumentacijom kod predaje zahtjeva za priključenje. Ukoliko je put privatan,
vlasnik puta mora pisanom izjavom, ovjerenom kod javnog bilježnika, odobriti izvedbu vodoopskrbnog
priključka, postavu vodomjernog okna i prekop za polaganje cijevi do parcele. Ako put ima više
suvlasnika, svi moraju dati navedenu pisanu izjavu. Ukoliko uz takav put ima više nekretnina, koje
nemaju riješenu opskrbu vodom, izjava mora važiti za sve njih. Ukoliko u izvedbi vodoopskrbnog
priključka ne sudjeluju svi susjedi koji su na taj put vezani, a nemaju riješenu vodoopskrbu parcele,
investitor mora dostaviti suglasnost da će im, nakon namirenja razmjernog dijela troška u priključku i
vodomjernom oknu, dopustiti ugradbu vodomjera.
  (7) Ukoliko je put javan i s mogućnošću kasnijeg produženja, tada rješenje iz prethodne točke nije
moguće, već se mora u pristupnom putu izgraditi ulični vodoopskrbni cjevovod, na koji će se priključiti
nekretnine vezane na taj put.
          (8) Ukoliko nekretnina ima više suvlasnika i izveden vodoopskrbni priključak s ugrađenim jednim
zajedničkim vodomjerom, i jedan od njih zatraži razdvajanje i ugradnju paralelnog glavnog vodomjera na
svoje ime, podnositelj zahtjeva mora dostaviti pisanu suglasnost svih ostalih suvlasnika, ovjerenu kod
javnog bilježnika kojom oni dopuštaju navedeno razdvajanje. Ovo vrijedi za razdvajanje instalacije kako u
obiteljskim kućama, tako i više stambenim i stambeno-poslovnim zgradama.
          (9) Kod određivanja položaja priključka treba voditi računa da na trasi vodoopskrbnog
cjevovoda na mjestu gdje pada okomica sa željene pozicije vodomjernog okna nema nikakvih zapreka
(zasunska okna, hidranti, postojeći priključci). Ukoliko okomica iz željenog položaja vodomjernog okna
pada na neki od navedenih elemenata javnog vodoopskrbnog cjevovoda, vodomjerno okno treba
pomaknuti tako da priklju?ak bude minimalno 1,5 m udaljen od bilo kojeg od navedenih postojećih
elemenata.
          (10) Kod određivanja položaja vodomjernog okna također treba voditi računa i o ostalim
instalacijama koje se nalaze na trasi vodoopskrbnog priključka. Na trasi spojnog voda vodoopskrbnog
priključka ne smiju se nalaziti okna kanalizacijske mreže, DTK, elektroinstalacija ili plina, kao ni slivnici
ni stupovi javne rasvjete, telefona ili struje. Položaj vodomjernog okna potrebno je locirati tako da
vodoopskrbni priključak prolazi na udaljenosti od minimalno 1 m od bilo koje od navedenih zapreka. Pri
tome treba voditi računa da stupovi (npr. javne rasvjete) mogu imati temelje veličine i 2 x 2 m.
          (11) Prilikom određivanja položaja vodomjernog okna na parceli više stambenog ili gospodarskog
objekta treba se držati elemenata iz stavaka 9. i. 10. ovog članka. Pravac vodomjernog okna u pravilu je
takav da je pravac armature u vodomjernom oknu u nastavku pravca spojnog voda priključka. U slučaju
da vodomjerno okno zbog svoje dužine na nekretnini ne može biti postavljeno tako da pravac armature u
vodomjernom oknu bude u pravcu spojnog voda vodoopskrbnog priključka, vodomjerno okno može se
zaokrenuti za 90o, tako da je duža strana vodomjernog okna okomita na pravac spojnog voda priključka.
Spojni vod priključka u okno mora ući kroz prednju (uličnu) stranu vodomjernog okna i zaokret se izvodi
u armaturi unutar vodomjernog okna. Nije dopušteno vođenje spojnog voda tako da se lom spojnog voda
priključka izvodi izvan vodomjernog okna i da spojni vod u vodomjerno okno ulazi sa strane.
          (12) U više stambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim zgradama s više dilatacija, broj
vodoopskrbnih priključaka i glavnih vodomjera određuje se na temelju pisane izjave investitora o načinu
formiranja etažiranih cjelina, koju investitor treba dostaviti Isporučitelju uz projekt kod traženja izdavanja
konačne suglasnosti.
          (13) Svaka nekretnina mora imati jedan ili više glavnih vodomjera smještenih u zatvorenoj
prostoriji za smještaj glavnih vodomjera (vodomjerno okno, prostorija unutar zgrade ili vodomjerni
ormarići). Iznimke dopušta Isporučitelj ukoliko smatra da za to postoje opravdani razlozi.
          (14) Prostorija za smještaj glavnih vodomjera mora biti izvedena prema tehničkim propisima ovih
Općih uvjeta. Vlasnik istu izvodi i održava o svom trošku te se brine da uvijek bude čista, uredna i
pristupačna kako bi se vodomjeri mogli svakodnevno očitavati i popravljati bez odgode i gubitka
vremena. U toj prostoriji nije dopušteno držati nikakve druge predmete i materijal.
         (15) Prostori u kojima je otežan rad oko izmjene, održavanja i očitanja vodomjera, vlasnik mora
prilagoditi propisanim tipskim izvedbama najkasnije u roku od 3 mjeseca nakon pisane opomene. Ako
zbog stanja zatvorenog prostora prijeti opasnost zagađenja vode, odmah se mora prekinuti isporuka vode,
dok se prostor ne uredi.
         (16) Zabranjeno je polaganje spojnog voda na mjestima u kojima bi moglo doći do oštećenja s
obzirom na trajnost ili s obzirom na higijenske zahtjeve. Takva su mjesta: sabirne zahodske jame,
đubrišta, smetlišta, javna i privatna kanalizacija, tresetišta, stovarišta, nasip od drozge, kanali za grijanje i
zračenje, dimnjaci, stubišta, peći i sl. Isporučitelj će u takvim slučajevima izvesti vodoopskrbni priključak
tek nakon što se mjesto uredi i nedostaci uklone, odnosno nakon što se trasa vodoopskrbnog priključka
promijeni.
         (17) Svi vodoopskrbni priključci i vodomjeri na tim priključcima, temeljem ugovora o
priključenju na javni vodoopskrbni sustav i isporuci vodnih usluga, prelaze u vlasništvo Isporučitelja bez
naknade i prenose se u osnovna sredstva istoga bez obzira na to o čijem trošku su izvedeni, čime
Isporučitelj preuzima dužnost njihova održavanja o svom trošku.

1.3. Javni izljevi
Članak 15.

(1) Javni izljevi (zdenci) koji uzimaju vodu iz javne vodoopskrbne mreže postavljaju se na zahtjev
i o trošku jedinice lokalne samouprave. Ovisno o tehničkim mogućnostima postavljanja, koje određuje
Isporučitelj, naručitelj određuje mjesto postavljanja zdenaca. Potrošnja vode na javnim zdencima mjeri se
vodomjerima. Naručitelj je jedinica lokalne samouprave i na nju se ispostavljaju računi ako ona drugačije
ne odredi.
(2) Voda iz javnih zdenaca može se uzimati samo za kućne potrebe. Ostali postupci kod uzimanja
vode smatraju se neovlaštenim korištenjem.
(3) Iz javnih hidranata smiju uzimati vodu samo za to, od strane Isporučitelja, ovlašteni korisnici i
to isključivo za vlastite potrebe.
(4) Poduzeća za gradnju i održavanje cesta, održavanje čistoće u gradu, polijevanje nasada,
poduzeća koja grade i održavaju razne podzemne i nadzemne uređaje u cesti i uz cestu (plinovodi, kabeli
itd.), razna građevinska poduzeća i sl. mogu uzimati vodu za svoje potrebe pomoću hidrantskog nastavka
s vodomjerom. Za korištenje hidrantskog nastavka korisnik s Isporučiteljom sklapa Ugovor o najmu
mjerne garniture. Potrošena voda plaća se po važećoj tarifi, a samo iznimno, ako se ne mjeri vodomjerom
na hidrantskom nastavku, na osnovi procjene.
(5) Isporučitelj ima pravo privremeno oduzeti hidrantski nastavak, koji nije registriran, ako utvrdi
da se preko njega uzima voda bez dozvole Isporučitelja te ako se utvrdi nesavjesno ili neovlašteno
korištenje registriranih hidrantskih nastavaka i vodomjera. Tako oduzeti hidrantski nastavak pohranjuje se
u skladištu Isporučitelja, dok počinitelj ne nadoknadi učinjenu štetu.


1.4. Elementi vodoopskrbnog priključka

Članak 16.


(1) Sastavni elementi vodoopskrbnog priključka su:
        a) čvor priključka,
        b) spojni vod,
        c) jedan ili više glavnih vodomjera s pripadajućom armaturom, koji su smješteni u
            prostor za smještaj glavnih vodomjera

Članak 17.

(1) Čvor vodoopskrbnog priključka je mjesto odvajanja vodoopskrbnog priključka od uličnog
vodoopskrbnog cjevovoda. Ovisno o profilu priključka, potrebnoj količini vode i uvjetima na mjestu
spoja, čvor se može izvoditi bušenjem ulične cijevi pod pritiskom ili rezanjem ulične cijevi sa zatvaranjem
vode. čvor priključka mora biti izveden od materijala i na način koji dopušta što jednostavniju kasniju
zamjenu u tijeku održavanja, bez dodatnog oštećenja uličnog cjevovoda.
(2) Čvor priključka izvodi se na uličnom cjevovodu, vodeći računa o postojećim armaturama na
cjevovodu. Udaljenost čvora priključka od postojećih armatura na cjevovodu (postojećih zasunskih okana,
hidranata, postoječih priključaka) mora biti minimalno 1,5 m. Samo u iznimnim slučajevima i uz posebno
odobrenje Isporučitelja, priključak se može izvesti iz postojećeg zasunskog okna.
(3) Na čvoru priključka postavlja se zaporni uređaj, kako bi se eventualni popravci na spojnom
vodu mogli izvršiti bez zatvaranja uličnog cjevovoda. Na čvoru priključka profila ? 32 mm zaporni urešaj
je navrtni ventil, na čvoru priključka ? 50 mm zaporni uređaj može biti navrtni ventil ili zasun, dok je na čvoru priključka ?80 mm i više zaporni uređaj zasun.
(4) Prirubnice čvora priključka buše se prema normi DIN 2501. Brtveni materijal svojim sastavom
ne smije utjecati na kvalitetu vode. Olovne brtve su zabranjene. Na čvoru priključka bez zasunskog okna
ugrađuju se vijci od nehrđajučeg čelika, odgovarajućeg promjera i dužine prema profilu prirubnice. Na
čvoru priključka u zasunskom oknu vijci mogu biti pocinčani. Svi fazoni potrebni za izvedbu čvora
priključka moraju biti od nodularnog lijeva ili nehrđajućeg čelika.
 (5) Na zaporni uređaj čvora priključka bez zasunskog okna postavlja se ugradbena garnitura za
zatvaranje vode u priključku. Ugradbena garnitura oblaže se u suho punom opekom NF. Suhozid se
temelji na čvrstom tlu, a ni u kom slučaju nasipu. Suhozid se ne smije oslanjati na uličnu cijev, već preko
nje treba napraviti most. Na izvedeni suhozid od opeke postavlja se glava ugradbene garniture i
odgovarajuča škrinjica. Ukoliko je zaporni uređaj čvora navrtni ventil, škrinjica je četvrtasta, a ukoliko je
zaporni uređaj zasun, škrinjica je okrugla. Ukoliko se zaporni uređaj nalazi u zasunskom oknu čvora
priključka, za zatvaranje se na njega postavlja produžena motka od punog željeza fiksna ili teleskopska.
         (6) Škrinjica mora svojim položajem ukazivati na smjer priključka. ?četvrtasta škrinjica priključka
otvara se suprotno od smjera priključka, a utor na obodu okrugle škrinjice treba okrenuti u pravcu
priključka.

Članak 18.

 

(1) Spojni vod vodoopskrbnog priključka je cjevovod koji spaja čvor priključka na uličnom
vodoopskrbnom cjevovodu s armaturom glavnog vodomjera koja se nalazi u prostoriji glavnog vodomjera
na nekretnini korisnika.
          2) Spojni vod treba voditi okomito na ulični vodoopskrbni cjevovod.
          (3) Od ovog pravila može se odstupiti samo iznimno, u slučajevima da se parcela nalazi u takvom
položaju da okomita izvedba vodoopskrbnog priključka iz tehničkih (parcela uz most, potok i sl.) ili
pravnih (priključak se ne može izvesti preko susjedne parcele) razloga nije moguća. U tim slučajevima,
spojni vod se izvodi na način da kut vođenja spojnog voda što manje odstupa od okomice na
vodoopskrbni cjevovod, pri ćemu prostoriju za vodomjer treba izvesti u pravcu spojnog voda.
          (4) Tlačna cijev spojnog voda je od polietilena visoke gustoće (u daljnjem tekstu: PEHD cijevi)
odgovarajućeg profila prema hidrauličkom proračunu potrebne vode.
          (5) PEHD tlačna cijev spojnog voda do profila ?? 80 mm uvlači se u zaštitnu PVC cijev
odgovarajućeg profila.
          (6) Dubina ukapanja spojnog voda mora biti takva da osigurava zaštitu od smrzavanja u zimskom
periodu, kao i prolaz ispod uličnih vodova telefona, struje i plina, ali ne treba biti manja od 100 cm.
Križanje s uličnom kanalizacijom, u pravilu, mora se izvoditi na način da je spojni vod iznad
kanalizacijske cijevi.
          (7) Brzina vode u cijevi priključka može biti maksimalno 2 m/s, osim za potrebe protupožarne
zaštite kada ta brzina može biti maksimalno 2,5 m/s.

Članak 19.

          (1) Glavni vodomjeri s pripadajućom armaturom i fazonskim komadima smještaju se u prostoriju
za smještaj glavnih vodomjera koja može biti vodomjerno okno ili prostorija unutar objekta. Položaj
prostorija na nekretnini mora osigurati zaštitu od oštećenja ugrađenih vodomjera i armature, kao i zaštitu
od smrzavanja.
          (2) Ukoliko na parceli ima dovoljno mjesta, glavni vodomjeri smještaju se u vodomjerno okno.
Vodomjerno okno smješta se neposredno uz regulacijsku liniju, najviše do 5 m u parcelu. U iznimnim
slučajevima, ukoliko vodomjerno okno nije moguće smjestiti neposredno uz regulacijsku liniju,
vodomjerno okno treba smjestiti što bliže regulacijskoj liniji, koliko to dopuštaju prilike na nekretnini.
Vodomjerno okno može se smjestiti na cijeloj širini parcele koju pokriva ulični cjevovod, vodeći računa
da na pravcu okomice na cjevovod nema zapreka za izvedbu spojnog voda i čvora priključka (okna
kanalizacijske mreže, DTK, stupovi rasvjete, zasunske komore, hidranti, postojeći vodoopskrbni
priključci i sl.).
          (3) Vodomjerno okno mora biti armirano betonsko. Zidovi moraju biti statički dimenzionirani na
bočni pritisak zemlje, a ploča mora biti dimenzionirana tako da podnese opterećenje s obzirom na svoj
položaj (prilazni put). Za priključke obiteljskih kuća mogu se koristiti gotova vodomjerna okna
proizvođača čija okna zadovoljavaju tehničke propise Isporučitelja. Osobitu pažnju treba posvetiti
vodonepropusnosti zidova, ploče, kao i spojeva zidova i ploče te ploče, ulaznog grla i poklopca.
          (4) Vodomjerna okna ne smiju se zidati od opeke ili blokova, zbog statičke neotpornosti na bočni
pritisak. Ovo vrijedi i za vodomjerna okna za obiteljske kuće.
          (5) Veličina vodomjernog okna određena je profilom priključka, brojem glavnih vodomjera i
pripadajućom armaturom koja se ugrađuje u vodomjerno okno. Svijetla visina vodomjernog okna za
priključke ?? 50 mm i više je 180 cm.
          (6) Za spuštanja u vodomjerno okno postavljaju se penjalice od punog rebrastog čelika ?? 20 mm.
          (7) Poklopac ulaza u vodomjerno okno je lijevano željezni četverokutni, vodonepropusni, veličine
60 x 60 cm s natpisom "VODA". Poklopac treba biti tip 5-15 t. Poklopac vodomjernog
okna ne smije biti postavljen na parkiralištu. Ukoliko je dužina vodomjernog okna 4,0 m ili više, potrebno
je postaviti dva poklopca, u dijametralno suprotnim kutovima okna.
          (8) Ispod armature postavljaju se podupore na kojima leži montirana armatura. Podupore moraju
biti čvrste i učvršćene za pod prostorije.
          (9) Vodomjerno okno ne spaja se na kanalizacijsku mrežu, već se voda u slučaju kvara
ispumpava.

     
Članak 20.

      
          (1) Ukoliko na parceli nema dovoljno prostora za izvedbu odgovarajućeg vodomjernog okna za
smještaj glavnih vodomjera, glavni vodomjeri mogu se smjestiti u podrumu objekta koji se priključuje.
          (2) Prostorija za smještaj glavnih vodomjera locira se uz pročelni zid ulice iz koje se priključuje.
Nije dopušteno prostoriju za smještaj glavnih vodomjera locirati dalje u dubinu zgrade, niti voditi spojni
vod kroz zgradu. Prostorija za smještaj glavnih vodomjera u podrumu zgrade mora imati podnu rešetku
odvodnje i pod izveden u padu prema njoj. Pod mora biti najmanje 2 cm niži od poda ostalih prostorija
podruma.


1.5. Priključci obiteljske kuće
Članak 21.

(1) Vodoopskrbni priključci za obiteljske kuće izvode se prema tehničkoj normi Isporučitelja.
        (2) Priključak za obiteljske kuće je standardno ? 32 mm. Spojni vod priključka za obiteljske kuće
izvodi se od PEHD cijevi DN 32 mm koja se do vodomjernog okna uvlači u zaštitnu cijev radi kasnijeg lakšeg održavanja.
        (3) Čvor  priključka za obiteljske kuće izvodi se montažom navrtnog ventila s ugradbenom
garniturom i bušenjem ulične cijevi pod pritiskom, bez zatvaranja vode u uličnom cjevovodu, ili PEHD elektro sedlom s nožem.
        (4) Položaj i izrada vodomjernog okna u svemu mora odgovarati uvjetima iz članka 19. i 20.
Općih uvjeta.
        (5) Standardno vodomjerno okno za obiteljske kuće i jedan vodomjer ima dimenzije 120 x 100 x
100 cm (d x š x h). Za svaki daljnji vodomjer okno treba proširiti za 20 cm.
        (6) U vodomjerno okno standardno se ugrađuje vodomjer ? 20 mm i Qn = 2,5 m3/h. Ukoliko na
parceli postoje veći korisnici, mogu se u vodomjerno okno, umjesto navedenoga, ugraditi vodomjeri
odgovarajućih dimenzija (? 25 mm ili ? 32 mm). Ispred vodomjera ugrađuje se kuglasti ventil bez
ispusta i produžena spojnica s kolčakom, iza vodomjera ugrađuje se kratka spojnica i kuglasti ventil sa
ispustom. Ukoliko je zbog visokog tlaka u mreži potrebno ugraditi ventil za smanjenje tlaka (reducir
ventil), on se postavlja iza zaštitnika od povratnog toka ukoliko postoji. Isto vrijedi i za ostalu vodovodnu armaturu koju investitor želi ugraditi (odstranjivač kamenca i sl.). Dužinu okna u tom slučaju treba povećati za potrebu ugradbe navedene armature. Svi elementi garniture glavnog vodomjera istog su profila, ovisno o profilu ugradbe navedene armature. Svi elementi garniture glavnog vodomjera istog su profila, ovisno o profilu
glavnog vodomjera.
      (7) Za brtvljenje spojnih mjesta ne smije se upotrebljavati materijal koji je štetan po zdravlje ili
koji daje vodi poseban okus ili miris.
      (8) Ukoliko zbog povećanih potreba obiteljske kuće za vodom (zalijevanje okoliša, bazen i sl.)
navedeni tip priključka ne zadovoljava, može se izvesti priključak profila ? 40 mm, s glavnim
vodomjerom dimenzioniranim prema hidrauličkom proračunu.


1.6. Priključci za višestambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade


Članak 22.

(1) Priključci za više stambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade (tzv. ogranci), izvode se
prema konačnoj suglasnosti Isporučitelja na glavni projekt unutarnje vodovodne instalacije.
(2) Konačnom suglasnošću određuje se profil vodoopskrbnog priključka, broj i profil glavnih
vodomjera, kao i način postave vodomjera za zasebne cjeline u zgradi (u prostoriji glavnih vodomjera ili u
zgradi) te tip i profil ZOPT-a prema potrebi.
(3) Čvor priključka u pravilu izvodi se bušenjem ulične cijevi pod pritiskom. U iznimnim
slučajevima, ukoliko to tehnički uvjeti (položaj drugih instalacija, blizina vodomjernog okna i sl.) na
mjestu izvedbe čvora ne dopuštaju, čvor priključka može se izvesti rezanjem ulične cijevi i zatvaranjem
vode. Kod priključka ? 50 mm odluka o tome hoće li se spoj na ulični cjevovod izvesti bušenjem ili
rezanjem ulične cijevi ovisi, pored tehničkih uvjeta na mjestu izvedbe čvora priključka, i o hidrauličkim
potrebama zgrade koja se priključuje.
(4) Spojni vod dimenzionira se prema hidrauličkom proračunu i izvodi u skladu s člankom 18.
ovih Općih uvjeta. Prostorija za smještaj glavnih vodomjera projektira se i izvodi na osnovi profila
priključka te broja i profila glavnih vodomjera koji se unutra smještaju.
(5) Smještaj sekundarnih i internih vodomjera treba zadovoljavati uvjete iz glave III. ovih Općih
uvjeta.

1.7. Uvjeti korištenja i održavanje vodoopskrbnog priključka

Članak 23.

(1) Nakon izvedbe vodoopskrbnog priključka i ugradnje vodomjera, investitor – vlasnik
nekretnine postaje korisnik vodne usluge javne vodoopskrbe.
(2) Korisnik mora unutarnju vodovodnu instalaciju zaštititi od oštećenja i kvarova kako bi uvijek
bila ispravna i mogla trajno služiti svojoj namjeni. On mora pravovremeno poduzeti mjere, da se dio
nekretnini zaštiti od smrzavanja.


Članak 24.

(1) Za izvođenje popravaka i izmjenu vodomjera nije potrebna suglasnost korisnika, ali ga treba o
tome unaprijed obavijestiti. Ako popravak ne trpi odlaganja, korisnika se može obavijestiti naknadno.
(2) Svaki kvar i štetu na vodoopskrbnom priključku i vodomjeru, korisnik mora odmah prijaviti
Isporučitelju, a on je dužan nedostatke što prije otkloniti. Oštećenja i smetnje na vodoopskrbnom
priključku, koje nastanu krivnjom korisnika, popravljaju se o trošku korisnika bez odgode.
(3) Isporučitelj održava vodoopskrbni priključak o svom trošku. U više stambenim, stambeno-
poslovnim i poslovnim zgradama izgrađenim po sistemu „glavni – sekundarni vodomjeri“, Isporučitelj
održava i sekundarne vodomjere u vodomjernim ormarićima.
(4) Kod izmjene javnog cjevovoda ili inače, kad se pokaže potreba, Isporučitelj obnavlja i
izmjenjuje čitav priključak ili dio priključka, o svom trošku.
(5) Izmjena vodoopskrbnog priključka na zahtjev korisnika radi povećanja profila, kao i
premještaj postojećeg vodoopskrbnog priključka na zahtjev korisnika, obavlja se na trošak korisnika.
(6) Preinaka položaja glavnog vodomjera, koja se izvodi na zahtjev korisnika mora biti izvedena
prema propisima ovih Općih uvjeta. Ukoliko je vodomjer bio smješten u niši u podrumu zgrade, ili u
udubljenju u podu, rekonstrukcijom armature treba osigurati da se glavni vodomjer ugradi u zatvorenom
prostoru prema članku 20 ovih Općih uvjeta.
(7) Preinake vodovodnih uređaja radi rekonstrukcije javno-prometnih površina (podizanje
škrinjica, premještaj hidranata) obavlja Isporučitelj na teret investitora tih zahvata.

 

1.8. Zaštitne mjere


Članak 25.

(1) Zabranjeno je izvođenje odvojaka na spojnom vodu ispred glavnog vodomjera. Iznimno
Isporučitelj može dopustiti odnosno uvjetovati izvedbu takvog odvojka zbog spajanja susjedne nekretnine
ili razdvajanja instalacije priključene nekretnine. Odvojak izvodi Isporučitelj na isti način i uz iste uvjete
kao i vodoopskrbni priključak.
 (2) Jedino Isporučitelj ima pravo otvaranja i zatvaranja uličnih zapornih uređaja na čvoru
priključka i zapornih uređaja ispred glavnih vodomjera.
  (3) Korisnik može zbog popravka na unutarnjoj vodovodnoj instalaciji zatvoriti zaporni uređaj iza
glavnog vodomjera. Kod kvara na glavnom vodomjeru ili na zapornom uređaju iza vodomjera ili ako tog
uređaja nema, korisnik može iznimno, da se spriječe eventualne štete, zatvoriti zaporni uređaj ispred
vodomjera. Kod požara smije se iznimno otvoriti mimo vodni zasun. U jednom i drugom slučaju mora se
obavijestiti Isporučitelja najkasnije u roku od 24 sata.
  (4) Korisnici moraju u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, o svom trošku
dati ugraditi zaporne uređaje iza vodomjera tamo gdje ih nema.
  (5) Kod rekonstrukcija unutarnje vodovodne instalacije, koja u svom sastavu ima unutarnju
hidrantsku mrežu, treba je izvesti na način da se ukine obilazni vod, odnosno mora se formirati vod
unutarnje hidrantske mreže koji će u prostoriji vodomjera imati svoj glavni vodomjer.
(6) Zbog kontrole vodovodne instalacije predstavnici Isporučitelja imaju pravo pristupa na sve
dijelove nekretnina u kojima se nalazi vodovodna instalacija, koja se opskrbljuje iz javne vodoopskrbne
mreže. Na nekretninama koje se opskrbljuju vodom iz javne vodoopskrbne mreže i iz zasebnog vodovoda
odvojenim unutarnjim instalacijama navedene osobe imaju pravo pristupa i u sve one dijelove nekretnina gdje se nalaze vodoopskrbni uređaji zasebnog vodovoda i unutarnja vodovodna instalacija, da bi mogli
provjeriti eventualnu nepropusnu vezu između javnog i zasebnog vodoopskrbnog sustava.
(7) Predstavnici Isporučitelja smiju obavljati takve preglede samo u prisutnosti korisnika ili
njegovih ovlaštenih predstavnika.

 

1.9. Opći uvjeti za unutarnje vodovodne instalacije

Članak 26.

(1) Unutarnja vodovodna instalacija spaja se s javnom vodoopskrbnom mrežom na teret korisnika,
a on se njome služi na svoju odgovornost i održava je o svom trošku. Isporučitelj ne odgovara za štete
koje pretrpe korisnici zbog pogonskih razloga na javnim vodovodnim uređajima nastalim višom silom ili
zbog toga što unutarnja vodovodna instalacija nije izvedena tako da odgovara tlakovima u javnoj
vodoopskrbnoj mreži ili ako se ista nepravilno upotrebljava i održava.
(2) Projektiranje i izvedbu unutarnjih vodovodnih instalacija treba izvesti prema EN 806.
(3) Unutarnja vodovodna instalacija izvodi se od materijala koji jamče dugovječnost, sigurnost
opskrbe i koji u dodiru s vodom ne mijenjaju svojstva.
(4) U pravilu unutarnja vodovodna instalacija može se izvoditi od čeličnih, pocinčanih, bakrenih i
plastičnih cijevi te cijevi od nodularnog lijeva.
(5) Vodovodne cijevi spajaju se, ovisno o cijevnom materijalu, odgovarajućim fazonskim
komadima i fitinzima, prema pravilu struke i uputama proizvođača.
(6) Sva spojna mjesta moraju se izvesti besprijekorno, presjek cijevi ne smije se smanjiti
spajanjem. Vodovodne armature i izljevi moraju biti takve konstrukcije da ne uzrokuju velike gubitke
pritiska, hidrauličke udare, neugodan šum i buku po instalaciji. Unutarnji promjer armature ne smije biti
manji od unutarnjeg promjera cijevi.
(7) Sav cijevni, spojni i brtveni materijal mora zadovoljavati odgovarajuće hrvatske i europske
norme. Zadovoljavanje ispunjavanja navedenog uvjeta utvrđuje se na tehničkom pregledu zgrade.
(8) Na sva izljevna mjesta sa kojih prijeti zagađenje instalacije od povratnog toka vode treba
ugraditi odgovarajuće zaštitnike od povratnog toka vode.
(9) Vrtni hidrant mora biti propisno ugrađen, s ugrađenim zaštitnikom i tako izveden da se može
potpuno isprazniti.
(10) Unutarnje vodovodne instalacije smiju izvoditi ovlaštene stručne osobe ili poduzeća.
Dovršena unutarnja instalacija ne smije se predati na upotrebu, ako prije toga nije izvršen tehnički pregled
i izdana uporabna dozvola. Isporučitelj nije obvezan spojiti sa javnom vodoopskrbnom mrežom
nekretninu čija unutarnja vodovodna instalacija nije izvedena prema odredbama ovih Općih uvjeta.
(11) Unutarnja kućna vodovodna instalacija mora imati osiguran sustav pražnjenja i čišćenja,
osobito zbog izvođenja radova na popravljanju i održavanju iste. Ukoliko postojeći objekti nemaju
navedeni sustav pražnjenja i čišćenja, kod rekonstrukcije i većih popravaka potrebno je takav sustav
izvesti.
(12) Ukoliko uređaj priključen na unutarnju vodovodnu instalaciju nije konstruiran za tlak koji
postoji u javnoj vodoopskrbnoj mreži, treba ispred njega ugraditi uređaj za smanjenje tlaka. Uređaj za
smanjenje tlaka, ugrađuje investitor o svom trošku, a ugrađuje se iza vodomjera kao zajednički uređaj za
smanjenje tlaka za cijelu zgradu.

        


IV. KVALITETA OPSKRBE VODNIM USLUGAMA

 

Članak 27.

(1) Isporučitelj je u redovnim uvjetima dužan osigurati kvalitetnu isporuku vodnih usluga.
(2) Isporučitelj kontinuirano vrši nadzor nad kakvoćom vode putem nadležnih i ovlaštenih
zdravstvenih ustanova.
         (3) U izgradnji komunalnih vodnih građevina i priključaka Isporučitelj primjenjuje i poštuje
pravila struke primjenom adekvatnih, pouzdanih i zdravstveno ispravnih vodovodnih materijala, opreme i
uređaja.


Članak 28.

         (1) Pod kvalitetnom isporukom vodne usluge javne vodoopskrbe podrazumijeva se isporuka
zdravstveno ispravne vode za piće, bez prekida i u dovoljnim količinama.
         (2) Zdravstveno ispravna voda za piće je voda sukladna važećem Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode za piće.
          (3) Smatra se da su ispunjeni uvjeti dovoljne količine vode za piće ako u vodoopskrbnoj mreži
vlada propisani režim tlakova. Vrijednosti tlaka, ovisno o dijelu vodoopskrbne mreže, propisane su u
internim aktima Isporučitelja.
         (4) Na dijelovima vodoopskrbne mreže gdje se pojavljuju povišene vrijednosti tlaka, Isporučitelj
je dužan prilikom sklapanja Ugovora o priključenju na javni vodoopskrbni sustav i isporuci vodnih
usluga, skrenuti pažnju korisniku o potrebi ugradnje regulatora tlaka na unutarnjim instalacijama
korisnika, na teret istoga.

 

Članak 29.


(1) Obveza osiguranja kvalitetne isporuke vodnih usluga prestaje u slučaju nastupa izvanredne
situacije zbog više sile (npr. trajne suše, poplave, potresa, teških pogonskih i tehničkih smetnji, obustave
opskrbe pogonskom energijom i ostalih razloga) na koju Isporučitelj ne može utjecati.
          (2) U slučaju nekvalitetne isporuke vodnih usluga, bilo da se radi o iznenadnoj situaciji kvara,
puknuća cjevovoda ili planiranih radova na sustavu i sl., Isporučitelj je dužan o istom obavijestiti
korisnike sredstvima javnog priopćavanja ili na drugi odgovarajući način s navođenjem očekivanog
odnosno planiranog trajanja prekida odnosno smanjene kvalitete isporuke vodne usluge te poduzeti sve
potrebne mjere i aktivnosti koje će u najkraćem mogućem roku osigurati uspostavu kvalitetne isporuke
vodnih usluga.


Članak 30.

(1) Isporučitelj je dužan voditi posebnu evidenciju svih zaprimljenih pisanih upita, primjedbi,
pritužbi i zahtjeva korisnika vezanih za kvalitetu isporuke vodnih usluga.

 

IV. PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA


1. Ugovorni odnosi

Članak 31.

1) Isporučitelj i korisnik radi uređenja međusobnih odnosa sklapaju:

a) Ugovor o priključenju na javni vodoopskrbni sustav i isporuci vodnih usluga

 

 

 Članak 32.

(1) Ugovor o priključenju na javni vodoopskrbni sustav i isporuci vodnih usluga
i isporuci vodnih usluga sklapaju Isporučitelj i vlasnik nekretnine, a samo iznimno svakodobni korisnik nekretnine uz pisanu i ovjerenu suglasnost vlasnika nekretnine, u postupku priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine.
(2) Zahtjev za priključenje na javni vodoopskrbni sustav, vlasnik nekretnine podnosi Isporučitelju na tipiziranom formularu, uz koji se prilažu: kopija katastarskog
plana za nekretninu koja se priključuje, izvadak iz zemljišnih knjiga ili drugi valjani dokaz vlasništva
nekretnine podnositelja zahtjeva.
(3) Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrže:
                - podatke o ugovornim stranama,
                - predmet ugovora,
                - iznos cijene za predmet ugovora,
                - rok i dinamiku uplate iznosa cijene priključenja,
                - rok i mjesto izvođenja radova, odnosno priključenja, koji su predmet ugovora,
                - uvjete ovisne o tipu priključka i vrsti same građevine,
                - način i nositelje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, a posebno prava vlasništva
                    priključka,
                - odgovornost za štetu,
                - razloge raskida ugovora,
                - način rješavanja sporova,
                - druga međusobna prava i obveze.
          (4) Spajanjem na javni vodoopskrbni, vlasnici nekretnina, bez
posebne izjave, preuzimaju obvezu da će svoje unutarnje instalacije držati urednim i da će se pridržavati
odredaba ovih Općih uvjeta.


2. Prava i obveze korisnika

 Članak 33.

(1) Korisnik ima pravo na trajnu, redovnu i kvalitetnu isporuku vodnih usluga, ispravnost i
funkcionalnost vodnih građevina.

 

Članak 34.

(1) Smatra se da je korisnik prihvatio uvjete isporuke vodnih usluga iz ovih Općih uvjeta, ako je
nakon njihova stupanja na snagu nastavio uredno koristiti vodne usluge u kojem slučaju se smatra da je s
Isporučiteljem sklopio Ugovor o isporuci vodnih usluga.
         (2) Korisnik može vodne usluge koristiti isključivo za potrebe svoga domaćinstva odnosno
poslovnog prostora.
         (3) Korisnik nema pravo omogućiti drugoj osobi priključenje na svoje vodovodne objekte te korištenje i obračunavanje vodne usluge preko svojeg obračunskog mjernog mjesta.

 


Članak 35.

(1) Isporučitelj može uvažiti pisani zahtjev korisnika kojim isti traži otkazivanje korištenja vodnih
usluga, navodeći opravdani razlog, na vrijeme ne kraće od 1. godine i ne duže od 3. godine te uz uvjet da
je korisnik uredno podmirio sve postojeće obveze prema Isporučitelju, uključujući i trošak demontaže
vodomjera te da vodomjer nakon demontaže preda Isporučitelju na redovno održavanje i baždarenje.
         (2) Ponovnu uspostavu isporuke vodnih usluga korisnik je dužan zatražiti pisanim putem, a
Isporučitelj će ponovno uspostaviti isporuku vodnih usluga tek nakon izvršenog plaćanja obračunatih
troškova koji se pojavljuju pri rješavanju njegovog zahtjeva (izlazak na teren i provjera instalacija u
vodomjernom oknu, montaža vodomjera, otklanjanje eventualnih oštećenja u vodomjernom oknu uslijed
nekorištenja i neodržavanja istog i sl.).
         (3) Ukoliko se korisnik za vrijeme obustave isporuke vodnih usluga, koja je uslijedila po
njegovom zahtjevu, bez suglasnosti za ponovno priključenje samovoljno spoji na javnu vodoopskrbnu ili
javnu kanalizacijsku mrežu stječe status neovlaštenog korisnika. U tom slučaju Isporučitelju pripada
pravo naplate protupravno stečene koristi koja se utvrđuje u visini dvostrukog iznosa isporučenih vodnih
usluga obračunatog na osnovi prosječne mjesečne potrošnje u zadnja tri mjeseca prije obustave isporuke
vodnih usluga, odnosno u visini dvostrukog paušalnog iznosa od 15 m? mjesečno utvrđenog u članku 91.
ovih Općih uvjeta. Za utvrđivanje početka vremena korištenja vodnih usluga iz ovoga stavka uzima se da
se korisnik neovlašteno priključio istoga dana s kojim je izvršena obustava vodne usluge.

 

Članak 36.

(1) Korisnik je posebno dužan, glede promjene svog statusa, pridržavati se odredaba ovih Općih
uvjeta kojima se regulira obveznik plaćanja vodnih usluga.
          (2) Korisnik, koji se zbog statusnih ili organizacijskih razloga preoblikuje u dvije ili više pravno-
samostalne cjeline, dužan je u roku od 30 dana od dana nastale promjene o tome obavijestiti Isporučitelja
radi uređenja novonastalih odnosa. U protivnom će se smatrati da omogućuje drugoj osobi priključenje
i/ili neovlašteno korištenje vodnih usluga preko svojeg obračunskog mjernog mjesta.
          (3) Korisnik je obvezan pravovremeno pisanim putem obavijestiti Isporučitelja o svim
okolnostima koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje potreba za korištenjem vodnih usluga.
         (4) Za slučaj kada je na priključku izvedenom za potrebe korisnika i/ili njegovim unutarnjim
instalacijama izvedeno priključenje za treće osobe i/ili je utvrđeno da korisnik obračunava i naplaćuje
usluge od trećih osoba bez znanja Isporučitelja, Isporučitelj je ovlašten korisniku odmah obustaviti
isporuku vodnih usluga sukladno odredbama glave VI. ovih Općih uvjeta.

 

Članak 37.

(1) Korisnik je dužan održavati u stanju funkcionalne ispravnosti unutarnju vodovodnu instalaciju
završno do spoja između glavnog vodomjera i zapornog uređaja neposredno iza istoga te vodomjerno
okno na način da spriječi mogućnost njezina onečišćenja i preko nje onečišćenje i zagađivanje javne
vodoopskrbne mreže.
          (2) U slučaju kada Isporučitelj utvrdi da bi zbog nepridržavanja odredaba ovih Općih uvjeta
moglo nastupiti onečišćenje ili zagađenje javnog vodoopskrbnog sustava i
podzemnih voda zbog neispravnog i lošeg održavanja i korištenja unutarnjih instalacija korisnika, a
osobito u slučaju kada je do onečišćenja ili zagađenja već došlo, isti je ovlašten odmah prekinuti isporuku
vodnih usluga i izvrštiti priključak za toga korisnika.
          (3) Za sve štetne posljedice koje bi proizašle iz razloga navedenih u stavku 2. ovog članka
odgovoran je korisnik te je isti dužan nadoknaditi štetu Isporučitelju i svim ostalim korisnicima koji su
štetu pretrpjeli.


Članak 38.

(1) Korisnik je dužan, prema Tehničkim uvjetima priključenja i zahtjevu Isporučitelja, o svom
trošku na unutarnjoj instalaciji ugraditi uređaj za zaštitu od povratnog toka vode iz unutarnje instalacije u
javnu vodoopskrbnu mrežu, osigurati redovni pregled, servisiranje i godišnje atestiranje uređaja te
dopustiti Isporučitelju njegov pregled i kontrolu.
         (2) Korisnik je dužan u svako doba dopustiti stručnim službama Isporučitelja pregled i nadzor nad
njegovim unutarnjim instalacijama, a osobito u slučaju moguće prijetnje ili nastalog zagađenja javnog
vodoopskrbnog sustava.
         (3) Korisnik tehnološke vode iz tehnoloških bunara dužan je u svako doba dopustiti stručnim
službama Isporučitelja provjeru ispravnosti mjernog uređaja i provjeru izmjerenih količina tehnološke
vode.
         (4) Korisnik je dužan u svako doba dopustiti Isporučitelju uzimanje uzoraka vode iz unutarnjih
vodovodnih instalacija  u svrhu kontrole kvalitete i provjere pridržavanja odredaba ovih Općih uvjeta.
         (5) Korisnik je dužan u svako doba dopustiti Isporučitelju istraživanje vodnih tokova  za
pitku vodu  u svrhu provjere pridržavanja odredaba ovih Općih uvjeta.


Članak 39.

(1) Korisnik je dužan omogućiti Isporučitelju redovnu zamjenu vodomjera, a sukladno odredbama
pozitivnih propisa o mjeriteljstvu.
         (2) Isporučitelj je dužan obavijestiti korisnika o redovnoj zamjeni vodomjera pisanim putem. O
učinjenoj zamjeni sastavlja se nalog za montažu - zamjenu vodomjera.
         (3) Korisnik može prisustvovati zamjeni vodomjera i tada je dužan potpisati nalog za montažu -
zamjenu vodomjera. Ukoliko korisnik ne prisustvuje zamjeni vodomjera, a pravovremeno je obaviješten o
istome, smatra se da je suglasan sa stanjem utvrđenim u nalogu za montažu - zamjenu vodomjera.
         (4) Korisnik može pisanim putem zatražiti kontrolni pregled vodomjera ukoliko postoji sumnja da
se isporučena voda ne registrira pravilno. Ako se kontrolnim pregledom utvrdi neispravnost vodomjera,
Isporučitelj snosi troškove pregleda i zamjene vodomjera te se korisnik može odobriti za razliku potrošnje
vode iznad prosječne potrošnje u zadnjih 12 mjeseci. Ako se kontrolnim pregledom utvrdi da je vodomjer
ispravan, troškove njegova pregleda, zamjene te iznos cijelog spornog računa snosi korisnik.

 

3. Prava i obveze Isporučitelja

Članak 40.

(1) Isporučitelj je dužan javni vodoopskrbni sustav održavati u stanju
funkcionalne ispravnosti sukladno važećim propisima, pravilnicima i drugim aktima, osiguravajući trajnu
i kvalitetnu isporuku vodnih usluga, a sve u cilju zaštite voda i prirodnih resursa.

Članak 41.

(1) Isporučitelj je dužan isporučiti vodu za piće prema standardima kvalitete vode za piće
utvrđenima Zakonom o hrani te važećim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće te je dužan
provoditi usvojenu Politiku sigurnosti vode za piće.

 


Članak 42.

(1) Isporučitelj može privremeno prekinuti isporuku vodnih usluga:
               -radi pregleda, ispitivanja ili zamjene vodomjera,
               -radi redovnog ili izvanrednog održavanja mreže,
               -radi remonta postrojenja,
               -radi priključenja novih korisnika,
               -radi dogradnje, izgradnje nove ili rekonstrukcije postoje?e javne vodoopskrbne i/ili
                    kanalizacijske mreže ili radi drugih radova na sustavu,
               -kada stanje unutarnje vodovodne instalacije pojedinog korisnika ugrožava
                    zdravstvenu ispravnost vode na javnoj vodoopskrbnoj mreži, a time i zdravlje ostalih
                    korisnika,
               -zbog neposredne opasnosti po život i imovinu građana koja bi nastala daljnjom
                    isporukom vodnih usluga,
               -na temelju naredbe nadležnih tijela,
               -u drugim opravdanim slučajevima.
        (2) O namjeravanom prekidu isporuke vodnih usluga u slučajevima iz prethodnog stavka ovog
članka, Isporučitelj će odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku obavijestiti korisnika na primjereni
način (osim u slučajevima kad se prekid isporuke vodnih usluga nije mogao predvidjeti niti otkloniti) te je
dužan, ukoliko prekid isporuke vodnih usluga traje najmanje neprekidno dulje od 24 sata, poduzeti
odgovarajuće mjere radi privremene isporuke vodnih usluga sve do ponovne normalizacije uspostave
isporuke vodnih usluga.


Članak 43.

(1) Isporučitelj je dužan nadoknaditi štetu koja je korisniku nastala uslijed prekida ili nepravilnosti
u isporuci vodnih usluga, osim kada se radi o opravdanim slučajevima koje Isporučitelj nije mogao
pravovremeno predvidjeti niti otkloniti.
          (2) Isporučitelj ne odgovara za štetu koju korisnici trpe zbog prekida ili obustave isporuke vodnih
usluga uzrokovanih lošim hidrološkim prilikama, sušom odnosno drugim okolnostima više sile ili radnje
koja je posljedica djelovanja treće osobe.
          (3) Isporučitelj ne odgovara za štetu koja nastaje na unutarnjoj vodovodnoj instalaciji te cijevima,
trošilima, grijačima, kućanskim aparatima i drugim uređajima priključenima na vodovodne instalacije:
                 - zbog neodržavanja ili nepravilno izvedenih unutarnjih vodovodnih instalacija,
                 - zbog onečišćenja unutarnje vodovodne instalacije,
- promjena tlaka u javnoj vodoopskrbnoj mreži ako je do istog došlo uslijed više sile ili
   u okolnostima koje Isporučitelj nije mogao pravovremeno predvidjeti niti otkloniti,
- zbog smrzavanja dijela instalacija ili vodomjera i spojnog i priključnog voda u
   vodomjernom oknu ili u ormariću sekundarnog vodomjera
- zbog kvara na uređaju za smanjenje tlaka koji je ugradio korisnik,
- zbog utvrđivanja vodnih tokova,
- u svim drugim slučajevima nastalim zbog nepridržavanja zahtjeva iz ovih Općih uvjeta koja na      vodoopskrbnom priključku nastane krivnjom korisnika otklanja Isporučitelj na teret korisnika.

           Članak 44.
(1) Isporučitelj ne odgovara za štetu koju vlasnik nekretnine, na kojoj, preko koje ili uz koju
prolazi javna vodoopskrbna mreža, pretrpi zbog puknuća ili oštećenja cjevovoda.

 

Članak 45.


         (1) Isporučitelj u smislu osiguranja uvjeta za priključenje nekretnine za buduću plansku izgradnju
planira širenje mreža komunalnih vodnih građevina.
         (2) Vlasnici nekretnine nemaju pravo zahtijevati od Isporučitelja da o svom trošku izgradi javni
vodoopskrbni cjevovod do njegove nekretnine. Izgradnja novih komunalnih vodnih
građevina financira se iz sredstava proračuna jedinice lokalne samouprave, naknade za razvoj, namjenskim sredstvima Hrvatskih voda i namjenskim sredstvima Isporučitelja, ili financiranjem korisnika sukladno zakonu o vodama čl. 214.


V. MJERENJE, OBRAČUN I NAPLATA VODNIH USLUGA

1.Mjerenje i obračun vodnih usluga


  Članak 46.

(1) Količina isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe utvrđuje se vodomjerom, a izražava se u m3.
(2)  Količina isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe, odnosno potrošnja vode određuje se
prema razlici očitanog stanja na vodomjeru i stanja na vodomjeru prilikom njegova prethodnog očitanja.
(3) Potrošnja vode na javnim površinama, ako se ne mjeri vodomjerom (polijevanje i pranje ulica,
polijevanje parkova i sl.) obračunava se na način utvrđen sporazumno između Isporučitelja i korisnika. Za
gradilišta voda se obračunava po stvarnoj potrošnji sukladno Ugovoru o najmu mjerne garniture.


  Članak 47.

(1) Korisnik je dužan vodomjerno okno i vodomjer učiniti dostupnim Isporučitelju te omogućiti
istomu očitanje i kontrolu vodomjera radi utvrđivanja količine pružene vodne usluge u svakom trenutku
kad Isporučitelj to zatraži.
          (2) Stanje na vodomjeru, osim u slučajevima kad se radi o internim vodomjerima, očitavaju
radnici Isporučitelja odnosno osobe koje isti ovlasti. Korisnik može i osobno dojaviti Isporučitelju potrošnju vode
          (3) Očitanje vodomjera vrši se po rasporedu i dinamici koju određuje Isporučitelj, a može se očitati
u svako vrijeme.


  Članak 48.

(1) U slučaju kada količinu potrošene vode nije moguće utvrditi očitanjem vodomjera, količina
vode za obračun utvrđuje se procjenom Isporučitelja na osnovi prosječne potrošnje u posljednjih 12
mjeseci. Iznimno i iz opravdanih razloga, procjena potrošnje pojedinog korisnika može se temeljiti na
prosječnoj potrošnji za kraće razdoblje koje odredi Isporučitelj. Novi korisnici će mjesečne račune
dobivati temeljem stvarnog očitanja kroz period od najmanje 3 mjeseca. Na kraju svakog obračunskog
razdoblja, a najmanje jednom godišnje utvrđuje se količina pružene vodne usluge na temelju stvarne
potrošnje.
         (2) Isporučitelj je osobito ovlašten utvrditi količinu pružene vodne usluge vlastitom procjenom, na
način iz prethodnog stavka ovog članka, i u ovim slučajevima:
                - kada očitanje vodomjera nije moguće izvršiti zbog vremenskih uvjeta,
                - kada je vodomjer nedostupan Isporučitelju,
                - kada korisnik ne omogućuje Isporučitelju očitanje vodomjera, a istovremeno ne
                    dojavljuje osobno potrošnju vode,
                - kada je u vodomjernom oknu voda,
                - kada je vodomjer neispravan,
                - kada Isporučitelj utvrdi da su plombe oštećene,
                - kada ugrađeni vodomjer nije odobren po ovlaštenoj državnoj instituciji,
                - kada na vodomjeru nema odgovarajućih plombi s oznakom Isporučitelja ili ovlaštene
                    državne institucije,
                - za slučaj gašenja požara,
                - po potrebi Isporučitelja.
         (3) Neispravnim vodomjerom smatra se vodomjer koji ne registrira protok vode, odnosno koji je
oštećen smrzavanjem.


 
 Članak 49.

(1) Količina isporučene vodne usluge javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda utvrđuje se
prema količini isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe.

  Članak 50.

(1) Promjena korisnika ne može se izvršiti bez pravovaljane važeće dokumentacije i podmirenja
svih dospjelih obveza prema Isporučitelju.

 

2. Naplata vodnih usluga


                           Članak 51.

(1)Cijena vodnih usluga plaća se Isporučitelju na način određen ovim Općim uvjetima.
(2) Cijenu vodnih usluga korisnik plaća na temelju računa Isporučitelja koji se, u pravilu,
ispostavlja  tromjesečno mjesečno, a prema količini isporučene vodne usluge, važećoj cijeni i načinu obračuna za pojedinu kategoriju korisnika.
(3) Zaduženje po primljenom računu korisnik je dužan platiti u roku od 10 dana od dana ispostave
računa, a najkasnije do datuma dospijeća navedenog u računu.
         (4) Ukoliko korisnik ne plati dospjeli račun za isporučenu vodnu uslugu, o tome će biti opomenut
na svakom slijedećem računu.
         (5) Ukoliko korisnik ne postupi po opomeni iz prethodnog stavka ovog članka, dostavit će mu se
zasebna opomena kojom će biti upozoren, u slučaju daljnjeg neplaćanja računa, na mogućnost prisilne
naplate potraživanja putem ovršnog postupka, odnosno na mogućnost obustave isporuke vodnih usluga,
sukladno odredbama glave VI. ovih Općih uvjeta. Trošak navedene opomene snosi korisnik.

 

  Članak 52.

(1) Ukoliko korisnik po primljenom obračunu ima odobrenje, odnosno preplatu, o tome će biti
obaviješten na slijedećem računu te će se iznos preplate uračunati u sljedećem obračunskom razdoblju ili
će se preplaćeni iznos vratiti korisniku na njegov pisani zahtjev.

  Članak 53.

(1) Za zakašnjela plaćanja po obračunskim razdobljima i stvarnoj potrošnji Isporučitelj će
obračunati zateznu kamatu, od dana nastanka obveze plaćanja do dana plaćanja.


  Članak 54.

(1)Korisnik ima pravo podnijeti reklamaciju na ispostavljeni račun koja ne odgađa rok naplate računa.
(2) Reklamacija na ispostavljeni račun podnosi se u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana
primitka istoga, a najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostave istoga.
  (3) Isporučitelj je dužan u roku od 15 dana ispitati osnovanost reklamacije te dati pisani odgovor
na istu, navodeći mogućnost podnošenja prigovora na dostavljeni odgovor Povjerenstvu za reklamacije
potrošača Isporučitelja.
(4) Do okončanja postupka Povjerenstva za reklamacije potrošača Isporučitelja odgađaju se
financijske obveze koje su predmetom reklamacije.

3. Obveznici plaćanja vodnih usluga


Članak 55.

(1) Obveznik plaćanja vodnih usluga, u smislu ovih Uvjeta je korisnik, prema odredbi članka 3.
stavak 1. ovih Općih uvjeta.
(2) Vodomjer i priključni krak u posjedu su vlasnika nekretnine priključene na javni vodoopskrbni
sustav, a vlasništvo su Isporučitelja te se nalaze se u dugotrajnoj imovini istoga. U slučaju prijenosa prava
vlasništva predmetne nekretnine, prenosi se samo posjed vodomjera i priključnog kraka na novog vlasnika
nekretnine, dok se vlasništvo vodomjera i priključnog kraka ne mijenja, odnosno isti ostaju u vlasništvu
Isporučitelja i njegovo su osnovno sredstvo.


Članak 56.

(1) Ukoliko dođe do promjene prava vlasništva nekretnine, dosadašnji korisnik u odnosu na
Isporučitelja ostaje i dalje u statusu korisnika i dužan je podmiriti račune za isporučene vodne usluge za predmetnu nekretninu, sve dok, bilo on bilo novi korisnik podnese Isporučitelju pisani zahtjev za
promjenu korisnika, temeljen na navedenoj promjeni.
(2) Korisnik je dužan zahtjev za promjenu korisnika iz stavka 1. ovog članka, uz kopiju važeće
dokumentacije, dostaviti Isporučitelju, uz obaveznu potvrdu primitka zahtjeva od strane istoga, u roku od
30 dana od dana nastanka promjene. Predmetni zahtjev mora se podnijeti Isporučitelju najkasnije do 20.
dana u tekućem mjesecu za primjenu kod obračuna količine vodne usluge u tom mjesecu. U protivnom,
Isporučitelj će račun za vodne usluge ispostaviti na dosadašnjeg korisnika, a za račune koji se odnose na
eventualno sporno razdoblje, odnosno za razdoblje od nastupa promjene vlasništva do dana zaprimanja
predmetnog zahtjeva, Isporučitelj je ovlašten solidarno teretiti i dosadašnjeg i novog korisnika.
        (3) U slučaju smrti prijašnjeg korisnika, promjenu korisnika Isporučitelju su dužni prijaviti
njegovi nasljednici.
        (4) U slučaju udovoljenja zahtjevu za promjenu korisnika iz stavka 1. ovog članka, sklapa se
Ugovor o isporuci vodnih usluga između Isporučitelja i novog korisnika.


Članak 57.

(1)  Ukoliko vlasnik nekretnine preda stan odnosno poslovni prostor u najam ili zakup, vlasnik
nekretnine ima status korisnika, odnosno obveznika plaćanja vodnih usluga.
  (2) Iznimno i pod uvjetom da su u cijelosti podmirene sve dospjele obveze za nekretninu iz stavka
1. ovog članka, Isporučitelj može uvažiti zahtjev najmoprimca ili zakupoprimca o preuzimanju obveze
plaćanja vodnih usluga za navedenu nekretninu, bilo temeljem potpisane i ovjerene Izjave o solidarnoj
odgovornosti vlasnika nekretnine i najmoprimca ili zakupoprimca za plaćanje računa za vodne usluge,
bilo temeljem klauzule u sklopu Sporazuma.
(3) Ukoliko Isporučitelj uvaži zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka, a najmoprimac ili
zakupoprimac ne plati bilo koji dospjeli račun, Isporučitelj je ovlašten jednostrano i bez prethodne
obavijesti, za postojeći dug te za buduću potrošnju vodnih usluga na predmetnoj nekretnini, zadužiti
vlasnika nekretnine.

Članak 58.

(1)Isporučitelj je dužan voditi evidenciju o svojim korisnicima.

 

 

VI. OGRANIČENJE I OBUSTAVA ISPORUKE VODNIH USLUGA


1. Ograničenje korištenja voda

 

Članak 59.

(1) Kod nestašice vode zbog suše ili drugih razloga propisanih Zakonom o vodama, Isporučitelj
može poduzeti mjere za ograničenje korištenja voda radi ublažavanja posljedica nedostatka vode.
(2) U slučaju dugotrajne i veće nestašice vode, Isporučitelj će predložiti jedinicama lokalne
samouprave hitno donošenje Odluke o ograničenju korištenja voda, odnosno zabranu potrošnje vode za
pojedine namjene (pranje ulica, punjenje bazena, upotreba vodoskoka, polijevanje vrtova, pranje
automobila i sl.). Istom Odlukom određuju se i sankcije za nepoštivanje iste, s tim da Isporučitelj zadržava
pravo obustave isporuke vodnih usluga, sukladno odredbama članaka 60 i 61. ovih Općih uvjeta.

 

2. Obustava isporuke vodnih usluga

Članak 60.

(1) Isporučitelj može obustaviti isporuku vodnih usluga u sljedećim slučajevima:
                -ako korisnik ne plati dospjeli račun za isporučene vodne usluge, sukladno odredbi
                    članka 51. ovih Općih uvjeta,
             -ako korisnik odbije primiti račun ili opomenu za isporučene vodne usluge,
                -ako korisnik krši odredbe o štednji vode propisane Odlukom o ograničenju korištenja
                    voda iz članka 59. stavak 2. ovih Općih uvjeta,
                -ako korisnik nije u cijelosti podmirio svoje obveze prema Isporučitelju temeljem
                    računa za izvođenje vodoopskrbnog priključka,
                -ako korisnik namjerno ili iz krajnje nepažnje pokvari ili oštećuje vodomjer,
                    vodoopskrbni priključak, priključno mjesto, spremište vodomjera
                    ili propušta održavati i zaštititi vodoopskrbni  priključak, vodomjer
                    i vodomjerno okno, ako je vodomjerno okno zagađeno, zatrpano ili nepristupačno,
                -ako priključno mjesto ne odgovara važećim tehničkim i sanitarnim normama ili je
                    tijekom korištenja došlo do oštećenja priključnog mjesta, a korisnik na pisani zahtjev
                    Isporučitelja odbije otkloniti tehničke nedostatke u ostavljenom roku,
                -ako korisnik onemogući ili spriječi Isporučitelju slobodan pristup vodomjernom oknu
                    radi kontrole vodoopskrbnog  priključka, vodomjera ili očitanja
                    vodomjera te radi utvrđivanja neovlaštenog korištenja vodnih usluga,
                -ako korisnik neovlašteno koristi vodne usluge, protivno odredbama ugovora i
                    sporazuma sklopljenim s Isporučiteljom i protivno odredbama ovih Općih uvjeta.
(2) Ukoliko je Isporučitelj obustavio isporuku vodnih usluga iz razloga navedenih u prethodnom
stavku ovog članka, troškove obustave i ponovne uspostave isporuke vodnih usluga u cijelosti snosi
korisnik, sukladno članku 61. stavak 2. ovih Općih uvjeta.

 


Članak 61.

(1) Isporučitelj će obustaviti isporuku vodnih usluga skidanjem (demontažom) vodomjera na
mjernom mjestu korisnika ili zatvaranjem i plombiranjem zapornog elementa prije vodomjera. Ako je demontažu vodomjera nemoguće izvesti iz tehničkih ili drugih razloga, prekid obustave opskrbe vodom obavit će se na glavnom vodu.

(2) Nakon što je izvršio obustavu isporuke vodnih usluga, Isporučitelj će korisniku ponovno
uspostaviti isporuku vodnih usluga:

- nakon što korisnik otkloni uzroke obustave,
-nakon što korisnik izvrši plaćanje svih dospjelih obveza s obračunatim zateznim
kamatama
- nakon što korisnik Isporučitelju izvrši plaćanje troškova demontaže vodomjera ili
zatvaranja i plombiranja zapornog elementa prije vodomjera te ponovne montaže
vodomjera.
- nakon što korisnik Isporučitelju naknadi eventualnu štetu nastalu uslijed obustave
isporuke vodnih usluga.

 

Članak 62.

(1) Isporučitelj ne može obustaviti isporuku vodnih usluga zbog neplaćanja računa za isporučene
vodne usluge korisniku koji u sudskom ili izvan sudskom postupku osporava račun Isporučitelja, a koji
uredno podmiruje sve ostale nesporne račune.


Članak 63.

(1) Isporučitelj ne odgovara za eventualnu štetu koju korisnik trpi zbog ograničenja i/ili obustave
isporuke vodnih usluga temeljem odredaba ovih Općih uvjeta.

 


VII. NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE VODNIH USLUGA


Članak 64.

(1) Pod neovlaštenim korištenjem vodnih usluga podrazumijevaju se slučajevi kada:
- se fizička ili pravna osoba samovoljno spoji na javnu vodoopskrbnu mrežu, na izljevno mjesto ili na unutarnju vodovodnu instalaciju.
- se korisnik za vrijeme obustave isporuke vodnih usluga, bez suglasnosti za ponovno
priključenje, samovoljno spoji na javnu vodoopskrbnu mrežu, na izljevno mjesto ili na unutarnju vodovodnu instalaciju odnosno mrežu drugog korisnika.
- korisnik Isporučitelju daje netočne podatke ili ako o promjeni svog statusa pisanim putem ne obavijesti Isporučitelja u roku od 30 dana od dana nastanka promjene,
 - korisnik koristi vodne usluge na način da cijenu za isporučenu vodnu uslugu plaća
trećoj osobi, a ne Isporučitelju,
- korisnik omogući korištenje vodnih usluga drugim korisnicima preko svojih unutarnjih instalacija, a bez suglasnosti Isporučitelja,
 - korisnik koristi vodnu uslugu bez mjerne opreme ili mimo postojeće mjerne opreme ili kada je mjerna oprema onesposobljena za ispravan rad,
 - u drugim slučajevima nastalim skrivljenim ponašanjem ili propustom korisnika te u slučajevima kada se korisnik ne pridržava odredaba ovih Općih uvjeta i ne koristi vodne usluge sukladno istima.


Članak 65.

(1) U slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga Isporučitelj ima pravo neovlaštenom
korisniku, bez posebne prethodne obavijesti, obustaviti isporuku vodnih usluga, na način određen
člankom 61. stavak. 1. ovih Općih uvjeta te protiv istog korisnika podnijeti odgovarajuću prijavu
nadležnim tijelima.